Usuari particular

Anàlisi xarxa
Assistència remota (sempre que la connectivitat entre technobit.cat i l'usuari sigui possible)*
Auditoria equips
Configuració router
Configuració WiFi
Còpies de seguretat (Creació i recuperació)
Creació sessions diversos usuaris i entorns segurs per navegació per nens
Gestió discs durs
Instal.lació i configuració antivirus
Instal.lació i configuració maquinari nou
Neteja de virus/spyware/adware
Recuperació dades Disc Durs i unitats externes (Targetes de memòria, unitats USB, etc) al màxim que les unitats permetin**


* Per a usuaris amb el Programa Assistència Remota actiu.
** Requereix un estudi previ per analitzar les possibilitats de rescat de dades.